GOA har møtt finansministeren

GOAs leder har i dag vært i møte med finansminister Kristin Halvorsen. Vi ville orientere ministeren om noen forslag som vil være til hjelp for dem som nå blir arbeidsledige, og dermed kan komme i økonomiske problemer.

Punkter til møtet med finansminister 4. mars 2009

1. Med den sterkt stigende arbeidsledigheten, står mange familier i fare for å miste sine boliger på tvangssalg. Familiens kapital, oppspart gjennom mange år, vil da gå tapt, og kanskje havne i lommen på spekulanter.

2. Et stort problem: Kommunal rådgivning melder nå om kapasitetsproblemer. Dette vil gi private "gjeldsrådgivere" fritt spillerom!

3. Praksisen med stenging av strøm ved betalingsproblemer må stoppes, dette er et unødvendig sterkt inkassomiddel. I tillegg urettferdig overfor andre kreditorer, som må forholde seg til namsmannen og lønnstrekk.

4. Det bør innføres en nasjonal sats for livsopphold ved utleggsforretninger (lønnstrekk). Kemnerne er i mange tilfeller «verstingene», noen lar skyldner bare beholde sin kommunes sosialsats. Her bør departementet kunne gå ut med bindene retningslinjer. Barne- og likestillingsdepartementet gjør dette hvert år for satsene ved gjeldsordning.

5. Kemnerne er i dag omtrent de eneste som begjærer privatpersoner konkurs. Hvorfor? Rettsgebyret utgjør kr. 43.000 – ingenting å hente! Dette er misbruk av skattepenger!

Finansministeren bør vurdere om konkursinstituttet brukes i utide. Vi er klar over at kemneren i slike tilfeller vil vurdere evt. omstøtelse. Vi regner imidlertid også med at kemnerne har tilgang til de samme registre som namsmannen. Ved søknad om gjeldsordning blir det undersøkt om skyldner eier aktiva som eiendom, bil, båt, campingvogn, aksjer osv. Disse opplysningene klarer namsmannen å oppspore uten å begjære noen konkurs. Det vi vil frem til er at konkursinstituttet bør reserveres til de tilfeller hvor det er rimelig sikkert, eller under tvil at skyldner holder aktiva skjult. I dag virker som om kemnerne skyter med hagle i mørket. Noe treffer man som regel, men om det er ønsket mål, kan diskuteres.

6. Forslag fra GOA: Ved alle lånesøknader SKAL det ligge ved kopi av ferskeste selvangivelse. Dette vil sannsynligvis stoppe 75 – 80 % av den uhemmede kredittkortutlåningen.

7. Myndighetenes virkemidler overfor inkassobyråer som bryter loven har vist seg å være svært mangelfull. For en tid tilbake tilbakekalte Kredittilsynet bevillingen fra Intrum Justitia AS. Samme dag ble det registrert i Brønnøysundregistrene et nytt selskap med navn Intrum Justitia Norge AS.Det nye selskapet hadde samme eiere, styre, daglig leder, faktisk leder m.m. som det selskapet som sto i fare for å miste bevillingen!

Hvor er riset bak speilet? Her må en lovendring på plass!

Intrum Justitia AS klaget til Justisdepartementet, og fikk etter noen tid medhold i klagen. Begrunnelsen departementet gav, klargjorde imidlertid at loven var svært mangelfull. Det skulle ikke tas spesielle hensyn til hvilke overtramp som hadde skjedd, departementet la mer vekt på om det ville være utilrådelig å la selskapet fortsette. Det kan legges til at dette ikke er første gang Intrum Justitia har vært i Kredittilsynets eller medienes søkelys.

Problemet her synes å være at det eneste virkemiddelet Kredittilsynet har, er inndragning av bevilling. Klageinstansen fant at dette ville et uforholdsmessig sterkt virkemiddel. Derfor må inkassoloven endres, slik at Kredittilsynet får flere sanksjonsmidler til rådighet. F.eks kan Forbrukerombudet i sine saker ilegge kraftige gebyr ved overtredelser.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter