Én felles sats for livsopphold ved lønnstrekk! Fem års lobbing har ført frem!

Regjeringen innførte 1. juli 2014 én felles sats for livsopphold ved utleggsforretninger, uansett hvem som trekker.

GOA hadde i over fem år arbeidet for å få én felles livsoppholdssats ved lønnstrekk, uansett hvem som trakk.

 

Norge har i dag nærmere 800 namsmenn (kemnerne er også namsmenn), som frem til 1. juli 2014 sto relativt fritt til å fastsette hva som var "rimelig livsopphold". GOA hadde lenge etterlyst en forskningsbasert størrelse. Underveis i prosessen så imidlertid myndighetene at de livsoppholdssatsene som ble benyttet ved gjeldsordninger, var blitt urimelig høye. 

 

Årsaken til at livsoppholdssatsen ved gjeldsordning var blitt så høye, er at den i sin tid ble satt til 85 % av minstepensjonen. Lenge var dette et rimelig beløp, men utover på 2000-tallet ble minstepensjonen øket kraftig av politikerne. Livsoppholdet ved gjeldsordning fulgte med som "blindpassasjer". I 2011 besluttet departementet å "fryse" livsoppholdet. Uten denne "frysingen" ville satsen blitt urimelig høy.

 

Dette er bakgrunnen for at regjeringen foreslo at de felles satsene også skulle omfatte gjeldsordningssatsene. I 2010 ble det avholdt nærmere 400.000 utleggsforretninger (lønnstrekk), mens det ble åpnet 3.305 gjeldsforhandlinger. Med lovendringen vil altså 400.000 mennesker få en bedre hverdag, mens noen vil få noe mindre å rutte med. Vi vil også minne om at SIFOs forskning viste at med den daværende livsoppholdssats ved gjeldsordninger, var det bare ca 30 % som fikk beholde hele livsoppholdet. Resten, 70 % hadde ikke så stor inntekt at de oppnådde dette.

 

Lovendringen ble vedtatt på Stortinget 18. mars 2014 (GOAs leder satt på galleriet og fulgte med), og trådde i kraft 1. juli samme år. Departementet har utarbeidet en forskrift for hva satsene skal være.

Satsene er fra 1. juli 2015 følgende: 8.048 for enslige og 13.627  for par.

Satsene er inklusive strøm og reise til arbeid.

 

Satser for barn:

0 - 5 -år 2.412
6 - 10 år 3.198
11 - 17 år 4.039

 

Satsene vil bli indeksregulert hvert år.

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.