Aug 09, 2022
  Logg inn

Barne- og familiedepartement har i dag lagt ut til høring et forslag om endringer i gjeldsordningsloven.

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i gjeldsordningsloven og forskrift om livsopphold ved utleggstrekk og gjeldsordning på høring til aktuelle høringsinstanser.

Et hovedformål med endringsforslagene er å bidra til en mer effektiv prosess, slik at kvalifiserte skyldnere på en enklere og raskere måte skal kunne komme frem til en gjeldsordning. Et annet viktig formål med forslagene er å legge til rette for en hensiktsmessig arbeidsdeling og et godt samarbeid mellom Nav-kontorene og namsmannen, slik at disse etatenes ressurser kan utnyttes best mulig.

Det foreslås også en del forenklinger når det gjelder behandlingen av endringssaker, samt enkelte materielle lovendringer. Departementet har markert enkelte punkter i høringsnotatet hvor det er særlig ønskelig at høringsinstansene uttaler seg.

Gjeldsordningsprosessen, som i dag består av tre steg, foreslås forenklet slik at kravet om egenforsøk i Nav bortfaller. Etter forslaget skal dessuten skyldneren selv bare avkreves egenforsøk i helt enkle og oversiktlige saker.

For å unngå unødig ventetid før gjeldsforhandlinger åpnes, foreslås å oppheve den såkalte to-årsregelen som følger av lovens § 1-4 andre ledd bokstav a.

Det foreslås videre at Nav-kontoret eller namsmannen skal vurdere om de som har fått gjeldsordning har behov for råd og veiledning for å kunne gjennomføre gjeldsordningen. I så fall skal Nav-kontoret tilby økonomisk rådgivning/sosialfaglig oppfølging i gjeldsordningsperioden.

Regelen om at en gjeldsordning kan tilsidesettes i inntil 2 år etter at den er avsluttet, foreslås opphevet.

Endringssaker skal etter forslaget kunne behandles på en enklere og raskere måte ved at saksbehandlingsreglene forenkles og at namsmannen gis kompetanse til å håndtere enkelte endringssaker av mindre økonomisk betydning.

For å gjøre det lettere for barnefamilier å klare seg økonomisk gjennom en gjeldsordning, foreslås barnetillegget i livsoppholdsforskriften økt ved å innføre en egen ungdomssats for de eldste barna.

Høringsnotatet er på 123 sider. Hvis du ikke blir skremt kan du lese det her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing7/id2875911/

 

 

 

 

 

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter