images/logo.png

Barne- og familiedepartement har i dag lagt ut til høring et forslag om endringer i gjeldsordningsloven.

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i gjeldsordningsloven og forskrift om livsopphold ved utleggstrekk og gjeldsordning på høring til aktuelle høringsinstanser.

Et hovedformål med endringsforslagene er å bidra til en mer effektiv prosess, slik at kvalifiserte skyldnere på en enklere og raskere måte skal kunne komme frem til en gjeldsordning. Et annet viktig formål med forslagene er å legge til rette for en hensiktsmessig arbeidsdeling og et godt samarbeid mellom Nav-kontorene og namsmannen, slik at disse etatenes ressurser kan utnyttes best mulig.

Det foreslås også en del forenklinger når det gjelder behandlingen av endringssaker, samt enkelte materielle lovendringer. Departementet har markert enkelte punkter i høringsnotatet hvor det er særlig ønskelig at høringsinstansene uttaler seg.

Gjeldsordningsprosessen, som i dag består av tre steg, foreslås forenklet slik at kravet om egenforsøk i Nav bortfaller. Etter forslaget skal dessuten skyldneren selv bare avkreves egenforsøk i helt enkle og oversiktlige saker.

For å unngå unødig ventetid før gjeldsforhandlinger åpnes, foreslås å oppheve den såkalte to-årsregelen som følger av lovens § 1-4 andre ledd bokstav a.

Det foreslås videre at Nav-kontoret eller namsmannen skal vurdere om de som har fått gjeldsordning har behov for råd og veiledning for å kunne gjennomføre gjeldsordningen. I så fall skal Nav-kontoret tilby økonomisk rådgivning/sosialfaglig oppfølging i gjeldsordningsperioden.

Regelen om at en gjeldsordning kan tilsidesettes i inntil 2 år etter at den er avsluttet, foreslås opphevet.

Endringssaker skal etter forslaget kunne behandles på en enklere og raskere måte ved at saksbehandlingsreglene forenkles og at namsmannen gis kompetanse til å håndtere enkelte endringssaker av mindre økonomisk betydning.

For å gjøre det lettere for barnefamilier å klare seg økonomisk gjennom en gjeldsordning, foreslås barnetillegget i livsoppholdsforskriften økt ved å innføre en egen ungdomssats for de eldste barna.

Høringsnotatet er på 123 sider. Hvis du ikke blir skremt kan du lese det her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing7/id2875911/

 

 

 

 

 

Cron Job Starter