Aug 09, 2022
  Logg inn

1. Når kan kredittopplysningsforetakene benytte en betalingsanmerkning?

2. Er det lov å registrere et omtvistet krav som betalingsanmerkning?
3. Hvor lenge er det anledning til å benytte kredittopplysninger om en gjeldsordning?
4. Får jeg beskjed når jeg er i ferd med å pådra meg en betalingsanmerkning?
5. Hva gjør jeg hvis jeg får et slikt varsel, og kravet er feil eller omtvistet?
6. Hva skjer hvis noen kredittsjekker meg hos et kredittopplysningsforetak?
7. Hvor lenge forblir en betalingsanmerkning registrert?
8. Når slettes en opplysning om at gjeldsforhandling er åpnet?
9. Har jeg rett til å få vite hva som er registrert om meg?

1. Når kan kredittopplysningsforetakene benytte en betalingsanmerkning?

Registrerte inkassoopplysninger om enkeltpersoner eller foretak som ikke er registrert i foretaksregisteret, kan ikke brukes i til kredittvurdering før en måned etter at inkassobyrået har sendt forliksklage, stevning eller begjæring om andre rettslige skritt i saken. Ved eventuelt brudd på en nedbetalingsavtale som er inngått med et inkassobyrå, gjelder ikke denne begrensningen.

Fordi saksbehandlingstiden ved de fleste forliksråd er lenger enn en måned, kan kredittopplysningene som regel benyttes før det foreligger en rettskraftig dom i forliksrådet.

Registrerte inkassoopplysninger om næringsdrivende, som er registrert i foretaksregisteret, kan ikke brukes i kredittopplysningsøyemed før en måned etter at inkassobyrået har sendt krav om inndrivelse av gjelden.

Inkassoopplysninger knyttet til ett krav kan kun registreres som én anmerkning.

2. Er det lov å registrere et omtvistet krav som betalingsanmerkning?

Nei, det er ikke lov. Inkassoopplysninger som stammer fra en omtvistet fordring, skal ikke benyttes til kredittvurdering. En fordring er ikke lenger å regne som omtvistet når det foreligger en rettskraftig avgjørelse i saken. En rettskraftig avgjørelse som er foranlediget av et omtvistet forhold, skal ikke benyttes til kreditturdering dersom den registrerte gjør opp for seg innenfor domstolens fastsatte frist.

Fordringen er ikke å regne som omtvistet når det foreligger et rettskraftig tvangsgrunnlag. Dersom det er tatt rettslige skritt for å bestride tvangsgrunnlaget, kan fordringen ikke brukes i kredittopplysningsvirksomhet. Skyldners forståelse av situasjonen skal legges til grunn ved vurdering av om en fordring er å regne som omtvistet eller ikke.

3. Hvor lenge er det anledning til å benytte kredittopplysninger om en gjeldsordning?

Opplysning om registrert gjeldsordning i henhold til gjeldsordningsloven tillates registrert og benyttet i kredittopplysningsøyemed så lenge ordningen varer.

Det er namsmannen som sørger for at opplysningen om gjeldsordningen er avsluttet blir meldt til Brønnøysundregisterne, hvor kredittopplysningsforetakene henter sine opplysninger.

4. Får jeg beskjed når jeg er i ferd med å pådra meg en betalingsanmerkning?

Ja, det gjør du. I konsesjonsvilkårene står det at når opplysninger som har betydning for kredittvurdering registreres i et kredittopplysningsregister, skal det sendes kopi av disse til den registrerte. Forhåndsvarsel skal sendes til enkeltpersoner og enkeltmannsforetak som ikke er registrert i foretaksregisteret. Informasjonsplikten trer i kraft så snart opplysningene er innhentet. Varslet skal forklare hvordan opplysningene vil bli brukt og opplyse om kilden til opplysningene.

5. Hva gjør jeg hvis jeg får et slikt varsel, og kravet er feil eller omtvistet?

Da må du varsle kredittopplysningsforetaket, og kreve at opplysningen ikke blir benyttet. Kravet bør underbygges og dokumenteres så langt det er mulig.

I konsesjonsvilkårene står det at den registrerte skal oppfordres til å rette eventuelle uriktige opplysninger overfor kredittopplysningsbyrået, innen en frist på 14 dager fra varselet har kommet til den registrertes kunnskap. De nyregistrerte opplysningene kan ikke benyttes til kredittvurdering, før den ovennevnte fristen er utløpt. Opplysninger om at gjeldsordning er åpnet kan likevel benyttes samtidig med at varsel sendes.

Dersom den registrerte har innsigelser mot registrering av de aktuelle opplysningene, skal uoverensstemmelsene avklares før opplysningene benyttes i kredittopplysningsvirksomhet.

Bevisbyrden for at opplysningene som skal benyttes er korrekte, påhviler kredittopplysningsbyrået. Dersom det ikke oppnås enighet om registrering av opplysningen, skal den slettes fra kredittopplysningsbyråets register.

6. Hva skjer hvis noen kredittsjekker meg hos et kredittopplysningsforetak?

Når kredittopplysninger om enkeltpersoner utleveres, skal det alltid sendes gjenpart til den omspurte. Gjenparten skal sendes uten at det koster noe.

Gjenpart skal inneholde informasjon om den utleverte kredittopplysning med tilhørende forklaring, kilden til den utleverte opplysning, hvem som har bedt om kredittvurdering, herunder vedkommendes adresse og telefonnummer. Avdeling/filial skal oppgis, dersom dette er aktuelt. Dette gjelder også ved videreformidling.

7. Hvor lenge forblir en betalingsanmerkning registrert?

En opplysning skal ikke brukes i kredittopplysningsvirksomhet lenger enn fire år. Slettefristen regnes fra den dato opplysningen første gang ble lovlig registrert.

Opplysninger om tvangsforretning i fast eiendom eller løsøre, kan benyttes til kredittvurdering så lenge de er registrert i det aktuelle offentlige register, f.eks. grunnbok eller løsøreregister.

En fordring som ikke kan resultere i slik tvangsforretning, kan benyttes i kredittopplysningsøyemed i ytterligere fire år, dersom det tas nye rettslige skritt.

Når et forhold er ordnet eller gjort opp, skal registreringen av forholdet slettes omgående. (Denne bestemmelsen er ny, før kunne en slik anmerkning beholdes et år.)

8. Når slettes en opplysning om at gjeldsforhandling er åpnet?

Opplysning om at gjeldsforhandling er åpnet, skal slettes når ordningen stadfestes.

Dersom kredittopplysningsbyrået innen 6 måneder etter at åpning ble registrert, ikke har mottatt melding om at tidsrommet for åpningen utvides, skal opplysningen merkes slettet/oppgjort. Det samme gjelder ved manglende melding om stadfesting og heving av forhandlingene. Opplysningen skal slettes etter 1 år.

Gjeldsforhandlinger som verken fører frem til frivillig eller tvungen gjeldsordning, men avsluttes uten resultat, skal merkes slettet/oppgjort. Opplysningen skal slettes etter 1 år.

9. Har jeg rett til å få vite hva som er registrert om meg?
Ja, ifølge personopplysningslovens pgf. 18 har du rett til innsyn, både hos inkassobyrå og kredittopplysningsforetak. I loven står det at dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om hvilke opplysninger om den registrerte som behandles. Du kan ikke kreve slike opplysninger oppgitt over telefon. Den som har registrert opplysningene har rett til å be om en skriftlig henvendelse, og plikter å svare deg skriftlig. De har ikke anledning til å ta betalt for opplysningene. De skal svare deg uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Du kan be om innsyn fra kredittopplysningsforetakene via epost, klikk her Kredittsjekk deg selv

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Nyeste emner på forumet

Se flere emner...

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.» les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 19 99
  • Kontoret er åpent 09.00 - 16.00.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter