Generelt om inkassobyråer

Du har rettigheter i kontakt med inkassobyråer

1. Dersom du ikke klarer å holde de betalingsavtaler du har inngått, må du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Denne første henvendelsen bør du gjøre skriftlig, ikke ring. (Det er viktig med dokumentasjon på hva som er gjort.) Dersom du er blitt arbeidsledig, er dette en relevant forklaring på betalingsproblemer. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller av første utbetaling av dagpenger. (Du bør imidlertid ikke forvente at inkassobyråene tar særlig hensyn til årsaken til dine betalingsproblemer.)

2. Inkassobyråer er ingen rettslig instans. De kan ikke hente gjenstander i ditt hjem eller trekke deg i lønn. Det er bare namsmannen som kan nedlegge lønnstrekk.

3. Du har ingen plikt til å snakke med inkassobyråer som måtte ringe deg eller komme hjem til deg. Du kan regne med å bli oppringt av stadig nye mennesker fra samme firma. Disse oppringerne er sjelden saksbehandlere, så du behøver ikke bruke for mye energi til å forklare din situasjon. Henvis til din

Les mer …

Lønnstrekk til utlandet går via namsfogden i Oslo

Når det gjelder utleggsforretninger (lønnstrekk) mot nordmenn bosatt i utlandet, og der inntekten kommer fra Norge, har myndighetene valgt å sentralisere dette til namsfogden i Oslo. Det har altså ingen betydning hvor skyldner bodde i Norge før vedkommende flyttet ut.

Det som blir avsatt til livsopphold og boutgifter, vil variere med hvilket land skyldner bor i. Namsfogden innhenter nemlig opplysninger om levekostnader og boutgifter i de forskjellige land fra en finansorganisajon i Sveits, med navn UBS. Rapporten kalles: «En sammenligning av kjøpekraft jorden rundt.» Du finner rapporten her: Les mer 
GOA har tatt ut tall for livsopphold fra noen aktuelle land hvor det bor en del nordmenn. Boutgifter kommer i tillegg. 

Les mer …

Valutaproblemer

Nordmenn som bor i utlandet og som får sin inntekt fra Norge i form av trygd, har sikkert oppdaget at valutakursene kan svinge. Spesielt slo dette ut på nyåret 2009 da finanskrisen raste på det verste. Euroen steg 25 % på to måneder (eller mer korrekt: Kronen sank 25 % på to måneder!) En del av våre medlemmer i Spania opplevde da at det de fikk utbetalt i euro, ikke var nok til mat og husleie.

Namsfogden i Oslo opplyser at de ikke endrer lønnstrekk på eget initiativ, selv om kursene endres dramatisk. Skyldner må selv fremme en klage. Klagen må være skriftlig, og underskrevet. Klager fremsatt på faks eller mail vil ikke bli behandlet. Husk dokumentasjon!

Det banker på din dør. Det kan være Lindorff!

Det kan være inkassobyrået Lindorff som kommer på uanmeldt besøk!

I Norge er det ikke tillatt for et inkassobyrå å komme på uanmeldt besøk. Det har Inkassoklagenemnda slått fast. Likevel kunne media 27.11.2008 fortelle at Lindorff hadde gjennomført et raid i Alicante-området i Spania. De hadde med seg en liste på 56 skyldnere, og klarte å få tak på 20 av dem. 15 av dem inngikk betalingsavtaler på stedet.

Unorsk praksis
Denne uanmeldte oppsøkende virksomheten er uvanlig. Den strider nemlig mot det som ansees som "god inkassoskikk" her i Norge. I et vedtak i 2004 slo Inkassoklagenemnda fast at hjemmebesøk skal varsles på forhånd, men i Spania valgte Lindorff å se bort fra dette. Ifølge kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen har de lagt til grunn regelverket i Spania. GOA reagerte kraftig på denne praksisen. - De legger igjen etikken hjemme og finner smutthull der de kan finne det, uttalte GOAs leder til media

Les mer …

Nordmenn i utlandet

 

GOA har i mange år hatt medlemmer som har bosatt seg i utlandet, og antallet er økende. Årsaken til flyttingen er flere, men de fleste som kontakter oss oppgir helsemessige gevinster som hovedgrunn. Medlemmer i GOA har som regel gjeldsproblemer, og inkassobransjen har naturligvis sin lettvinte forklaring til at disse menneskene har forlatt Norge: «De flykter fra gjelden sin!»
Faktum er vel at de fleste (spesielt revmatikere) har flyktet fra den norske vinteren.

 

Vi vil derfor belyse noen temaer som bør interessere nordmenn i utlandet, og som får sin inntekt fra Norge.

 

Nordmenn i utlandet kan fra 1. oktober 2017 søke om gjeldsforhandling, se artikkel på websiden

 

Generelt om inkassobyråer Les mer

 

Alle lønnstrekk til utlandet går via namsfogden i Oslo Les mer

Valutaproblemer Les mer

Det banker på din dør! Det kan være Lindorff! Les mer

 

Kildeskatt
er et tema som opptar mange nordmenn bosatt i utlandet. GOA kommer sannsynligvis ikke til å engasjere seg i dette, derimot er det en del andre som er i ferd med å foreta seg noe. Vi kommer tilbake med opplysninger om dette når ting er på plass.
I mellomtiden legger vi ut noen linker.

Finansdepartementet - Spørsmål og svar Les mer

Spaniaposten Les mer

 

Artikkel i Aftenposten 3. januar 2010  Les mer

GOA foreslår at selvangivelsen skal følge lånesøknader

Kredittopplysningsbyrået Dun & Bradstreet melder at av de 40.000 som hadde betalingsanmerkninger i 2006, og som ble gjort opp, fikk 14.000 nye anmerkninger etter kort tid. Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dun & Bradstreet, Kjell Ola Kleiven legger ansvaret for denne utvikling på den konsesjonsendring som skjedde i 2006. (Tidligere kunne betalingsanmerkninger som var gjort opp, lagres i ett år, etter konsesjonsendringen skal de slettes umiddelbart.)

Gjeldsoffer-Alliansen vil hevde at Kleivens synspunkter ikke bare er skivebom, de er skudd i feil retning. Her vil vi minne om det gamle ordtaket:

Det er for sent å stenge stalldøren når hesten er stjålet!

GOA har i flere år arbeidet for å få innført et gjeldsregister etter mønster av Sverige. Her kan långivere gå inn og finne hvor mye gjeld Svensson allerede har, og dermed få et godt grunnlag for å behandle en lånesøknad. I Norge har det blitt reist sterke motforestillinger mot dette forslaget. Først ute var naturligvis Datatilsynet og Personvernnemnda, men også utlånssiden har merkelig nok hatt motforestillinger. Et av argumentene var at registeret ville omfatte mange som ikke sto i fare for å misligholde sine forpliktelser.

Les mer …

Pant i depositum

Ran av en svak gruppe!

For en del mennesker består deres eneste "formue" av den lille summen som står på deres konto for depositum for boligen. (Husleieloven krever at depositumskontoen står på leietagers navn, ikke på utleier!) Litt for mange sover trygt i forvisningen om at denne kontoen er sikker mot grådige kreditorer. Der tar de dessverre feil!

Lovhjemmelen for å ta depositumet finner vi i dekningsloven § 2-2:
Når ikke annet er fastsatt ved lov eller annen gyldig bestemmelse, har fordringshaverne rett til dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger.

Unntakene finner vi i § 2-4:
Fordringshaverne har ikke rett til dekning i
a) stipend eller lignende bidrag til fremme av kulturelt, vitenskapelig eller humanitært formål,
b) bidrag som offentlig organ eller institusjon med allmennyttig formål har gitt skyldneren til fremme av et særskilt

Les mer …

Kommunene svikter gjeldsofrene

Forbrukerrådet har testet kommunenes gjeldsrådgivning. Resultatet er svært nedslående. Bare 12 kommuner (av 430) gir innbyggerne god hjelp med gjeldsrådgivning. Les mer

Her kan du lese testresultatene sortert på fylke. Les mer

Resultatet av denne testen er en skandale. Det er heller ikke første gang den kommunale rådgivningstjenesten kommer dårlig ut. I 2007 utførte Forbrukerrådet en tilsvarende undersøkelse, med omtrent samme dårlige resultat. Man burde kanskje forventet at kommunene hadde tatt dette ad notam, og gjort noe med det. GOA krever nå at kommunalministeren må komme på banen og redegjøre for hva som vil bli gjort for at denne lovpålagte tjenesten kan begynne å fungere.

Les mer …

Høring om reduksjon av inkassosalærene

Justisdepartementet sendte 22. desember 2008 ut på på høring et forslag om å redusere de skyhøye inkassosalærene. Høringsfristen var 31. mars 2009, og høringsuttalelsene er nå lagt ut på nettet. Her kan vi lese litt av hvert.

Inkassobransjens gråtekoner. Naturligvis kommer inkassobransjen med et samstemt gråtekor for den syke mor, noe annet var det vel ingen som ventet. De spår konkurser og tap av arbeidsplasser. Her kommer Justisdepartementet imidlertid med en riktig perle i høringsnotatet: Mot dette (konkurser og oppsigelser) kan det hevdes at en på denne måten kan frigjøre ressurser til annet samfunnsnyttig arbeid.

I tillegg gjentar inkassobransjen til det kjedsommelige bløffen om at norske inkassobyråer er så mye mer effektive enn i de andre nordiske land. Her er de blitt effektivt satt på plass av en forskningsrapport fra SIFO, som forteller om kun marginale forskjeller. Denne rapporten ser ikke ut til å ha gjort inntrykk på bransjen.

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter