Arrest i bankkonto

Arrest er noe de fleste forbinder med å sette en person i fengsel. Imidlertid kan det også tas arrest i penger og verdigjenstander, dersom man skylder penger. Denne muligheten, som kalles midlertidig sikring, finnes i tvisteloven § 33. En kreditor som har et krav, kan altså be tingretten om å ta arrest i midler som står på skyldners konto. Etter at tingretten har avsagt en kjennelse, blir saken delegert til namsmannen, som utfører vedtaket ved å sperre kontoen. Namsmannen har ikke plikt til varsle skyldner på forhånd. (Logisk, da ville sannsynligvis pengene på kontoen forsvinne.) Etter at det er tatt arrest, får skyldner melding om arresten, og kan komme med innsigelser. En arrest er altså ikke en avgjørelse av om kreditors krav er riktig, arresten skal bare sikre at midlene forblir tilgjengelige.

En slik arrest kan komme svært ubeleilig for skyldner, som kanskje blir ute av stand til å betale husleie eller strømregning. Skyldner kan som nevnt klage på namsmannens vedtak, men dette kan ta lang tid, og husleien forfaller.

Les mer …

Vi aksepterer ikke kunder nord for Tromsø

På sin webside skriver Bank2:

«Våre omstarts- og refiansieringslån gir deg ny økonomisk handlekraft.» (GOA går ut fra at Bank2 mener refinansieringslån.)
«Vi i Bank2 er spesialister på refinansiering av forfalt og misligholdt gjeld. Det kan være lønnsomt å få samlet alle lånene hos oss. Vi skreddersyr løsninger for hver enkelt kunde.
Husk at vi krever sikkerhet i form av fast eiendom eller kausjonist for alle lån.»

Dette skriver altså Bank2 på sin webside. Det de imidlertid ikke skriver, er at kunden ikke må befinne seg nord for Tromsø! Denne overraskende beskjeden fikk en av våre medlemmer, som hadde latt seg besnære av Bank2s løfterike annonse og søkte om lån.

Les mer …

Regina AS

 Regina AS v/Stig Atle Mathisen. Ramdalveien 2 B, 3128 Nøtterøy.

 

«Gjeldsrådgiver» med brevkurs kaller seg Master i forretningsjuss!
Reklamerer også med at han er medlem av Norges Juristforbund.
Kapital melder at firmaets regnskap har skjemmende revisoranmerkninger.

 

Hverken domstol eller Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har så langt fått Stig Atle Mathisen til å fjerne tittelen forretningsjurist.

Les mer …

GOA har møtt finansministeren

GOAs leder har i dag vært i møte med finansminister Kristin Halvorsen. Vi ville orientere ministeren om noen forslag som vil være til hjelp for dem som nå blir arbeidsledige, og dermed kan komme i økonomiske problemer.

Punkter til møtet med finansminister 4. mars 2009

1. Med den sterkt stigende arbeidsledigheten, står mange familier i fare for å miste sine boliger på tvangssalg. Familiens kapital, oppspart gjennom mange år, vil da gå tapt, og kanskje havne i lommen på spekulanter.

2. Et stort problem: Kommunal rådgivning melder nå om kapasitetsproblemer. Dette vil gi private "gjeldsrådgivere" fritt spillerom!

Les mer …

Er du blitt arbeidsledig?

 

Som arbeidsledig vil du få en dårligere økonomi. Det kan bli problem med å betjene gjeld du har stiftet mens du var i arbeid. Derfor vil vi gjerne gi deg noen råd.

Dersom du ikke klarer å overholde de betalingsavtaler du har inngått, må du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Arbeidsledighet for eksempel, er en relevant forklaring. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller av første utbetaling av dagpenger. (Du bør imidlertid ikke forvente at inkassobyråene tar særlig hensyn til årsaken til dine betalingsproblemer.) Denne første henvendelsen bør du gjøre skriftlig, ikke ring. Det er viktig med dokumentasjon på hva som er gjort.

Vi gir noen råd, som må bli litt forskjellige utfra boligsituasjon:

Gruppe 1: De som ikke eier bolig
Du må sørge for å betale regninger i følgende rekkefølge:
Først husleie!
Så strøm!
Evt. forsikring for innbo!

Først når dette er betalt, kan du begynne å se på de andre regningene.

La deg ikke skremme av inkassobyråene til å fravike denne rekkefølge. Det vil medføre utkastelse eller stenging av strøm. Imidlertid har du rettigheter overfor inkassobransjen. Les mer

Gruppe 2: De som eier bolig
Du må først sørge for holde boliglån i orden!
Så evt. husleie (betaling av fellesutgifter).
Så strøm
Forsikring av boligen

Dersom det pantesikrede boliglånet er omtrent på størrelse med verdien av boligen, bor du relativt trygt. Riktignok kan andre kreditorer kan ta pant i boligen, men Tvangsfullbyrdelsesloven har en fin paragraf i § 11 -20: «Salget kan bare gjennomføres dersom alle heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav blir dekket.»

Kraftig advarsel:
Ved den forrige krisen på 90-tallet var det mange tusen arbeidsledige som gjorde den virkelig store tabben: De trodde ledigheten ville bli kortvarig, og tok opp kredittkortlån med 25 % rente for å betjene boliglånet. Når det viste seg at ledigheten ble langvarig, tok de opp kortlån B for å betjene kort A, osv, osv.

1. juli 2019 kom imidlertid gjeldsregisteret på plass, nå kan bankene se hvor mye usikret gjeld lånesøkerne har, og vil forhåpentligvis avslå søknaden dersom inntekten ikke står i forhold til gjelden.

Tenk deg om vel og lenge før du drar med deg kausjonister inn i hengemyra!

Under den forrige krisen på 90-tallet, da arbeidsledige oppsøkte bankene for å forhandle om lettelser for boliglånet, var bankene raske til å be skyldnerne skaffe kausjonister. (En kausjonist garanterer for lånet dersom hovedskyldner ikke klarer å betjene det.) Bankene opplyste for lite om risikoen ved å skrive under som kausjonist. Det eneste bankene var interessert i var sikkerheten vedkommende kunne stille, ikke betalingsevnen. I tillegg trodde en del eldre mennesker at de skrev under som vitner, men ettertiden viste at de hadde skrevet under som kausjonister.

Dersom den som blir spurt om å stille kausjon er 100 % klar over det ansvaret de påtar seg, og er i stand til å overta gjelden UTEN å sette sin egen bolig i fare, kan kausjonsstillelse være OK. Derimot er en minstepensjonist, men med en gjeldfri bolig, et svært dårlig alternativ! 

Arbeidsledighet i USA

Hvorfor vise en statistikk fra USA?

Fordi USA er verdens største økonomi, Norges viktigste handelspartner, og fordi det som skjer i USA vil få stor betydning for hva som kommer til å skje i Norge.

(Tall i tusen. Det er altså 15,7 millioner arbeidsledige i USA i oktober 2009.)

Les mer …

Noen gode råd om gjeldsrådgivning

Forsøk kommunal rådgiver først
Den kommunale rådgiveren kan hjelpe deg med å få oversikt over gjelden, beregne din betjeningsevne, forhandle med kreditorer om utenrettslige ordninger, legge til rette for refinansiering eller forberede en søknad om gjeldsordning. Alle kommuner skal ha slik rådgivningstjeneste, og de hjelper deg gratis. Som oftest er rådgivningstjenesten lagt til kommunens eller bydelens sosialkontor.

Les mer …

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.